Skip to main content

Table 1 Interspecies comparison of LALBA TATA box sequences

From: Lack of functional alpha-lactalbumin prevents involution in Cape fur seals and identifies the protein as an apoptotic milk factor in mammary gland involution

Species TATA box * Efficiency† Accession
Cape fur seal ‡ -58 AAGAAAA 1.2–1.5% EU295506
Sea lion ‡ -58 AAGAAAA 1.2 – 1.5% EU295508
Antarctic fur seal‡ -58 AAGAAAA 1.2 – 1.5% EU295507
Grey seal§ -59 AATAAAA 60 – 75% EU2955011
Harbour seal§ -59 AATAAAA 60 – 75% EU295509
Ringed seal§ -59 AATAAAA 60 – 75% EU2955010
Canine -59 AATAAAA 60 – 75% NC006609
Human -56 TATAAAA 100 – 172% X05153
Bovine -59 AATAAAA 60 – 75% M90645
Sheep -59 AATAAAA 60 – 75% AB040058
Camel -53 AATAAAA 60 – 75% AJ409281
Guinea pig -59 AATAAAA 60 – 75% Y00726
Goat -59 AATAAAA 60 – 75% M63868
Pig -60 AATAAAA 60 – 75% L31945
Rabbit -59 AATAAAA 60 – 75% AF123893
Water Buffalo -59 AATAAAA 60 – 75% F194373
Domestic Yak -59 AATAAAA 60 – 75% AF194372
Mouse -57 CATAAAA 60 – 75% M87863
Rat -56 AATAAAA 60 – 75% X00461
  1. * numbers represent base pairs relative to start of translation
  2. prediction based on studies by Wobbe and Struhl [12] and expressed as a percentage of the consensus TATAAAG
  3. ‡ Otariid seal
  4. § Phocid seal